Disclaimer

1. De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; (a) Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); (b)  De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; (c) Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

3. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

4. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

5. U zult de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Eigendomsrechten;

De eigendomsrechten met betrekking tot de sites, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij EconVice Nederland.  De sites worden uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van EconVice Nederland is verkregen. Het is tevens niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan te kopiëren zonder uitdrukkelijke toestemming.

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden tot de uitgever.

Reproductierecht;

Artikel 2 van de Europese Richtlijn “Auteursrecht en Naburige Rechten in de Informatiemaatschappij: harmonisatie van bepaalde aspecten” [8] definieert de onder het uitsluitende reproductierecht vallende reproductiehandelingen, die elke directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie omvatten, met welke middelen en in welke vorm ook: o.a. voor uitvoerende kunstenaars, van de vastleggingen van hun uitvoeringen. De toepassing van het traditionele reproductiebegrip bij exploitatie van auteurswerken in een digitale omgeving is niet vanzelfsprekend. De traditionele reproductie betreft immers de exploitatie van auteurswerken in een tastbare vorm. De mogelijkheden van een digitale copie zijn heel anders dan die van een copie op, bijvoorbeeld., een papieren drager. Digitale copies kunnen op iedere drager worden opgeslagen wat bezitters en gebruikers uitnodigt “digipulaties” te maken: manipulaties van digitaal materiaal zoals omzetten, copiëren, bewerken. Deze activiteiten vallen allemaal onder het reproductierecht van de auteur. Onder manipulatie dient men niet te verstaan dat de copie niet identiek zou zijn aan het origineel. Bij het digitaliseren van een beschermd werk – bv. via gebruik van een scanner- vindt een transciptie plaats van analoge naar digitale taal, wat een identieke copie van het origineel als resultaat geeft. De reproductie die plaatsvindt wanneer een beschermd werk of prestatie door een site-houder aan zijn website wordt toegevoegd, valt dus ook onder de noemer van Auteursrechtelijk relevante reproducties.

Juridische informatie;

De informatie opgenomen op deze site is afkomstig van bronnen die door EconVice Nederland als betrouwbaar worden beschouwd. De verstrekte informatie, gegevens, verwijzingen e.a. hebben een vrijblijvende, zuiver informatieve waarde, zonder garantie wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid en geschiktheid voor een bepaald doel. EconVice Nederland aanvaardt onder geen beding aansprakelijkheid voor materiële of andere fouten in de basisinformatie op de site, noch voor directe of indirecte schade als gevolg hiervan.

GDPR;

GDPR staat voor de General Data Protection Regulation. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is dezelfde wet maar dan de Nederlandse vertaling. Concreet gaat het hier om de Europese privacywet die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Alle rechten voorbehouden;

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort,
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

0
    0
    Uw bestelling
    Nog geen bestellingenTerug naar de winkel