ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene Verkoopvoorwaarden van EconVice Nederland gevestigd te Joure.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

  3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

  5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  7. Dag: kalenderdag;

  8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

  Artikel 2 – Indentiteit van de ondernemer

  EconVice Nederland / luchtverwarming.shop,
  Luchtverwarming.shop is een onderdeel van EconVice Nederland

  Adres: Midstraat 136
  Postcode: 8501 AV
  Vestigingsplaats: Joure
  Telefoon: 0513 – 67 77 13 ,

  Telefonische bereikbaarheid dagelijks, maandag tot donderdag van 09:00 tot 17:00 uur en vrijdags van 09:00 tot 12:00 uur.

  E-mailadres: info@econvice.nl
  KvK-nummer: 51709945
  BTW-identificatienummer: NL.0011 89 910 B71

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

   2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

   3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

   4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   Artikel 4 – Het aanbod

   1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

    2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

    3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

    • de prijs inclusief belastingen;
    • de eventuele kosten van aflevering;
    • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
    • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
    • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
    • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
    • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
    • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
    • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
    • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
    • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
    • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

    Artikel 5 – De overeenkomst

     1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

     2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

     3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

     4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

     5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

     • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
     • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
     • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
     • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
     • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
     • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
     • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

     Artikel 6 – Herroepingsrecht

     Bij producten;

      1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

      2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

      3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

      4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

      5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

      Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

      1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

      2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

      Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

      1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

      2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

      Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

      1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

       2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

       3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

       Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument

        1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

        2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

        3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

        4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

        5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

        6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

        7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

        8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

        9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

        10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

        11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

        12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

        13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

        14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

        Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

        1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

        2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

        3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

        4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

        Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

        De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

         1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

         2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

         3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

         4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;

         5. en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

         6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

         7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

         8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

         9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

         10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

         11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

         12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

         13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

         14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

         15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

         16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;

         17. en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

         Artikel 11 – De prijs

         1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

          2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

          3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

          4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

          1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
          2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

          5. De in het aanbod van producten

          Artikel 12 – Conformiteit en Garantie.

          1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

          2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

          3.Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen garandeert EconVice / fabrikant Brink dat de geleverde zaken of onderdelen daarvan gedurende een bepaalde periode na levering vrij zijn van gebreken die het directe gevolg zijn van materiaal-, fabricage- en/of constructiefouten.

          4. De duur van de garantie op luchtverwarmers en ventilatie-units bedraagt:
          • 2 jaar vanaf de installatiedatum op alle onderdelen van dit toestel, uitgezonderd het eventueel aanwezige filter, waarop geen garantie van toepassing is;
          • 5 jaar vanaf de installatiedatum op de eventueel aanwezige warmtewisselaar (uitgezonderd enthalpiewisselaars; voor deze is de garantietermijn van 2 jaar van toepassing).

          5. Op grond van de verschillende technische normen en eisen per land is de door EconVice / fabrikant Brink verstrekte garantie uitsluitend geldig indien het product in het land van eerste aankoop is geïnstalleerd.

          6. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is de garantie voor zaken die Brink van derden heeft betrokken of door derden heeft laten ontwikkelen en/of vervaardigen beperkt tot de garantie die deze derden aan Brink hebben verstrekt.

          7. Een beroep op garantie wordt door EconVice Nederland slechts in behandeling genomen indien dit binnen 14 dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, schriftelijk bij EconVice Nederland is ingediend.

          8. Alle garantieaanspraken vervallen indien:
          • de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Brink zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde zaken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen;
          • er sprake is van onoordeelkundig gebruik en/of gebruik voor andere doeleinden dan de oorspronkelijke, normale bestemming;
          • de montage- c.q. gebruikershandleiding niet strikt is opgevolgd;
          • bij montage andere dan de originele (en bijgeleverde) Brinkonderdelen zijn gebruikt;
          • het gebrek het gevolg is van andere oorzaken dan materiaal, fabricage- en/of constructiefouten;
          • levering van gebruikte (2e hands) materialen, onderdelen of zaken is overeengekomen;
          • de wederpartij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;
          • er sprake is van door de wederpartij verstrekte dan wel voorgeschreven constructies, materialen of werkwijzen;
          • er sprake is van geen, foutief of onvoldoende onderhoud;
          • het gebrek een gevolg is van normale slijtage.

          9. Geringe afwijkingen in maat, kleur, gewicht of aantal vormen geen grond voor een beroep op garantie.

          10. De kosten van reparaties aan de geleverde zaken, die de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van EconVice Nederland zelf heeft verricht of door derden heeft laten verrichten, komen nimmer voor rekening van EconVice Nederland.

          11. EconVice Nederland is ingevolge haar garantieverplichtingen uitsluitend gehouden tot het, ter keuze van EconVice, voor haar rekening herstellen of vervangen van door haar geleverde zaken of onderdelen daarvan indien het product in het land van eerste aankoop is geïnstalleerd.

          12. EconVice Nederland behoudt zich het recht voor bijkomende kosten zoals o.a. reis-, verblijf- en loonkosten en de kosten van verzending en (de)montage aan de wederpartij in rekening te brengen.

          13. Indien EconVice Nederland ter voldoening aan haar garantieverplichting zaken c.q. onderdelen daarvan opnieuw levert, worden de vervangen zaken c.q. onderdelen eigendom van EconVice op het moment van vervanging.

          14. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van EconVice Nederland.

          15. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.

           Artikel 13 – aansprakelijkheid

           Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie als omschreven in artikel 12 (Garantie).

           • EconVice Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de wederpartij en/of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van onjuiste uitvoering van de overeenkomst door EconVice.
           • EconVice is jegens de wederpartij en/of derden op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van gederfde winst, geleden verlies inclusief productieverlies, kosten van stilstand of vertraging, boetes en andere indirecte schade.
           • De aansprakelijkheid van EconVice is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor EconVice aansprakelijkheid door verzekering heeft gedekt.
           • Indien de verzekeraar van EconVice in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van EconVice beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende overeenkomst.
           • De wederpartij vrijwaart EconVice voor aanspraken van derden op vergoeding van schade waarvoor EconVice op grond van de vorige leden van dit artikel niet aansprakelijk is.
           • De wederpartij zal EconVice Nederland zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van aanspraken op schadevergoeding zoals omschreven in dit artikel.
           • Elk vorderingsrecht van de wederpartij jegens EconVice vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken en/of diensten volgens de overeenkomst aan de wederpartij zijn geleverd of aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij de wederpartij binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen EconVice is gestart.
           • De in deze algemene verkoopvoorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van EconVice of haar leidinggevende ondergeschikten.

           Artikel 14 – Levering en uitvoering

           1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

           2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

           3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

           4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

           5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

           6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

           Artikel 15 – Duurtransacties: duur, verlenging en ontbinding

           Opzegging:

           1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
           2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
           3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

           Verlenging:

              1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
              2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
              3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
              4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakings-abonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

              Duur:

              1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

              Ontbinding:

              • In geval van toerekenbaar tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of van overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede in geval van haar faillissement, surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de wederpartij, zijn de vorderingen van Brink onmiddellijk opeisbaar en is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Alsdan heeft Brink het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, zonder dat Brink tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd Brink verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.
              • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Brink zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Brink bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

              Artikel 15 – Betaling

              1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor bezorging van de bestelde goederen of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 5 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

              2. Bij de verkoop van producten inclusief werkzaamheden  (vervanging luchtverwarmers e.d) aan consumenten wordt een vooruitbetaling van 50% worden bedongen. De overige 50% dient bij oplevering te worden voldaan.

              3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

              4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

              Artikel 16 – Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

              • Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
              • Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen partijen mochten ontstaan zullen, ingeval de rechtbank bevoegd is, in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechtbank te Leeuwarden, behoudens indien de sector Kanton van de rechtbank bevoegd is. EconVice blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
              • Op alle aanbiedingen van EconVice Nederland, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

              Artikel 17 – Klachtenregeling

              1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

              2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

              3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

              Artikel 18 – Intellectuele eigendom.

              De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij EconVice Nederland, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

              Artikel 19 – Persoonsgegevens.

              EconVice Nederland zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. EconVice Nederland neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. (zie bijgewerkte privacyverklaring bijgewerkt op 25 mei 2018)

              Artikel 20 – Links

              De website [luchtverwarming.shop] van EconVice Nederland kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft EconVice Nederland geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

              Artikel 21 – Uw rechten

              U kunt altijd aan EconVice Nederland vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan EconVice Nederland vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die EconVice Nederland zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u EconVice Nederland hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

              Artikel 22 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

              Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

              Artikel 23 – Slotbepaling

              • Indien en voor zover de overeenkomst het uitvoeren van installatie- en/of montagewerkzaamheden door EconVice (mede) omvat zijn op het uitvoeren van deze
               werkzaamheden – met uitsluiting van deze algemene verkoopvoorwaarden – de Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven van toepassing.
              • Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij onduidelijkheid of verschil in interpretatie en/of uitleg van een vertaalde versie
               van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend.

              Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

              Modelformulier voor herroeping

              (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

              Aan:
              EconVice Nederland
              Midstraat 136
              8501 AV Joure

              [e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
              datum:

              • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

              de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product/ordernummer]*
              de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
              de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
              herroept/herroepen*

              • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
              • [Naam consumenten(en)]
              • [Adres consument(en)]
              • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

              * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

              0
               0
               Uw bestelling
               Nog geen bestellingenTerug naar de winkel